USUWANIE Z DROGI POJAZDÓW, KTÓRYCH STAN WSKAZUJE NA DŁUGOTRWALE NIEUŻYTKOWANIE ORAZ POJAZDÓW BEZ TABLIC REJESTRACYJNYCH.

Rozwój motoryzacji, wzrost zamożności społeczeństwa oraz spadek cen samochodów, spowodowały w ostatnim czasie lawinowe zwiększenie się liczby pojazdów na naszych drogach. Skutkiem tego jest nie tylko zwiększenie się korków na ulicach miast, lecz również wzrost liczby pojazdów nieużytkowanych, zajmujących miejsca postojowe oraz szpecących krajobraz. Ustawodawca, dostrzegając potrzebę zaprowadzenia na drogach niezbędnego porządku, wprowadził przepisy, umożliwiające usuwanie z drogi pojazdów długotrwale nieużytkowanych oraz pojazdów bez tablic rejestracyjnych. Zawarte są one w treści art. 50a Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012, poz. 1137 ze zm.), zgodnie z którym „pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza" .
Usuwanie pojazdów w trybie art. 50a pord., na podstawie dyspozycji wydawanych przez uprawniony podmiot, może mieć miejsce jedynie na takich obszarach, na których obowiązują przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z treścią art. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym Ustawa określa zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu (Strefa ruchu i strefa zamieszkania wyznaczana jest przez zarządcę drogi przy pomocy znaków drogowych, odpowiednio D-40 lub D-52.). Przepisy ustawy stosuje się do ruchu odbywającego się poza ww. miejscami jedynie w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych. Powyższe oznacza, że obszar obowiązywania przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym, w tym również art. 50a, z wyłączeniem takiego naruszenia przepisów, które powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób oraz zasad wynikających ze znaków i sygnałów drogowych, ogranicza się do dróg publicznych, stref ruchu i stref zamieszkania.
Pozostawienie pojazdu, którego stan wskazuje na długotrwałe nieużytkowanie lub pojazdu bez tablic rejestracyjnych, na drodze publicznej, w strefie ruchu lub w strefie zamieszkania nie jest czynem zabronionym jako wykroczenie. Odebranie takiego pojazdu z parkingu strzeżonego, po jego usunięciu na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawniony podmiot, wiąże się jednak z koniecznością wniesienia opłaty. Wszelkie czynności związane z uzyskaniem możliwości odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego wykonują pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, z siedzibą przy ul.Strzegomskiej 148. Tym samym dokonanie odbioru pojazdu nie wymaga nawiązywania kontaktu z organem, którego funkcjonariusz wydał dyspozycję usunięcia (Straż Miejska lub Policja).
Godnym odnotowania jest to, że treść art. 50a nie nakłada na uprawnione organy obowiązku usuwania pojazdów, których stan wskazuje na długotrwałe nieużytkowanie, wskazując jedynie, że mają one taką możliwość. Dlatego też spowodowanie usunięcia pojazdu nieużytkowanego nie zawsze jest realizowane poprzez wydanie dyspozycji jego usunięcia na parking strzeżony. Zdarza się bowiem, pomimo braku takiego prawnego obowiązku, że strażnicy próbują dotrzeć do właściciela pojazdu i zobowiązać go do usunięcia pojazdu we własnym zakresie, co często wywołuje pożądany skutek.

Powyższe nie odnosi się do pojazdów długotrwale nieużytkowanych, które zostały wycofane z eksploatacji. Zgodnie z ustawową definicją przez pojazd wycofany z eksploatacji rozumie się pojazd stanowiący odpad w rozumieniu przepisów o odpadach. Rozwijając tą definicję należy sięgnąć do treści przepisów Ustawy o odpadach, wedle których przez odpad rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany.
Właściciel takiego pojazdu, zgodnie z treścią art. 18 Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2015., poz. 140), ma obowiązek przekazać go do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. Niewykonanie takiego obowiązku, zgodnie z art. 48 ww. Ustawy, stanowi czyn zabroniony jako wykroczenie zagrożone karą grzywny.

Opracowano na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r, Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 20 stycznia 2005r (Dz.U.2015., poz. 140) oraz Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r (Dz.U. 2013, poz. 21).

Stan prawny na dzień 11.05.2015r.

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy