USUWANIE POJAZDÓW W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM

Uprawnienie do usuwania z drogi nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów przez funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) wynika z treści art. 130a ust. 4 pkt 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym. Oczywiście, nie każdy pojazd nieprawidłowo zaparkowany może być usunięty z drogi. Istnieją jednak takie sytuacje, w których usunięcie z drogi takiego pojazdu jest obligatoryjne i stanowi obowiązek funkcjonariusza, podejmującego interwencję. Do przypadków takich, zgodnie z treścią art. 130a ust. 1 pkt 1,4 i 5, należą:
- pozostawienie pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu (np. na torowisku pojazdu szynowego, na całej szerokości chodnika itp.),
- pozostawienie pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby niepełnosprawne,
- pozostawienie pojazdu w miejscu oznaczonym znakiem wskazującym, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty z drogi (np. znak zakazu zatrzymywania się z tabliczką T-24).
W pozostałych przypadkach, określonych w treści art. 130a ww. Ustawy, podmiotem uprawnionym do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi jest Policja lub, w ściśle określonych przypadkach, osoba dowodząca akcją ratowniczą i wykonująca przejazd drogowy.
Pojazd jest usuwany z drogi na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnionego funkcjonariusza na parking strzeżony. Technicznego usunięcia pojazdu dokonuje przedsiębiorca, realizujący zlecone mu w umowie, zadanie Gminy. Za usunięcie pojazdu oraz za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym pobiera się opłatę, której wysokość ustalana jest przez Radę Miejską. Zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych, nr XVIII/344/15, z dnia 26.11.2015r, za usunięcie z drogi pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, pobiera się opłatę w wysokości 480zł. Każda doba postoju takiego pojazdu na parkingu strzeżonym wymaga wniesienia opłaty w wysokości 39 zł. W sytuacji, gdy odstępuje się od usunięcia pojazdu po wydaniu dyspozycji jego usunięcia (np. w przypadku, gdy użytkownik zgłosi się na miejsce przed przekazaniem pojazdu pracownikowi przedsiębiorcy, który usuwa pojazd), pobiera się opłatę w wysokości połowy stawki za usunięcie pojazdu (czyli w przypadku pojazdu o masie do 3,5t – 220 zł).
Niezwykle istotnym jest, że Straż Miejska nie pobiera opłat za usuwanie pojazdów oraz w żaden sposób nie pośredniczy w ich pobieraniu. Kwestia ta stanowi zadanie gminy, które we Wrocławiu realizowane jest przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego.
Po usunięciu pojazdu z drogi dyżurny Centrum Kierowania i Monitoringu Straży Miejskiej Wrocławia zawiadamia o wykonaniu czynności dyżurnego Komendy Miejskiej Policji, który odnotowuje ten fakt w prowadzonym przez siebie rejestrze. W związku z tym Policja posiada informację o usunięciu pojazdu niemal natychmiast po wykonaniu tej czynności. Ponadto Straż Miejska, realizując obowiązki wynikające z treści Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. 2011, nr 143, poz. 846) zawiadamia o usunięciu pojazdu jego właściciela, osobę, która dysponowała pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego. Zawiadomienie to ma formę pisemną i jest doręczane w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto Straż Miejska Wrocławia zawiadamia o usunięciu pojazdu właściwego komendanta Policji, przesyłając mu kopię pisemnej dyspozycji.

Opracowano na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r (Dz.U. 2012, poz. 1137) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej, z dnia 22 czerwca 2011r (Dz. U. 2011, nr 143, poz. 846). Stan prawny na dzień 11.05.2015r.

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy